Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

19,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 tuần ago

19,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 tuần ago

23,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 tuần ago

23,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 tuần ago

17,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

1 tháng ago

17,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

1 tháng ago

21,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 tháng ago

21,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 tháng ago

15,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

2 tháng ago

15,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

2 tháng ago

14,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

3 tháng ago

14,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

3 tháng ago

21,100,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

8 tháng ago

21,100,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

8 tháng ago

24,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

1 năm ago

24,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

1 năm ago

140,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Midtown M5 The Grande thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

140,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Midtown M5 The Grande thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago